Az ördögi káosz megtervezett szövetsége egyre jobban megmutatkozik!

A világpolitikában gazdasági válságok, háborúk, kaotikus események mindig is egy maroknyi láthatatlan csoport hatalmasságából eredeztethetőek.

A csoportot illuminátusoknak nevezik, akik rendjüket 1776-ban alapították. Ekkor a rend csupán másfél évtizedet élt meg, mert csírájában elfojtották. Valójában ez nem így van, hiszen egyes összeesküvés elméletek szerint egyáltalán meg sem szűnt, hanem a háttérben munkálkodik és létre akarja hozni azt a világkormányt az új világrenddel együtt a nagypolitika kulisszái mögül.Ha megnézzük az illuminátusokkal kapcsolatos tapasztalatokat, akkor arról beszélünk, hogy ez egy olyan zárt csoport, amelyet a világ néhány leggazdagabb és hatalmas befolyással rendelkező család által alkotott csoport alkot. Céljukat véghezvitték, hiszen kiépítettek egy olyan rendszert, amely létre hozta az Új Világrendet.

A közeljövőben pedig nagy valószínűséggel saját hatalmukat globálissá fogják tenni. Utóbbi már egyébként (észre sem vettük) megtörtént! Létezik egy összeesküvés elmélet, amely szerint a háttérhatalom (szabadkőműves mozgalom) a Föld felett kizárólagos hatalmát kívánja megvalósítani. Az illuminátusokról már Hollywood is alkotott filmeket például a James Bond romantika. A különös szervezettel kapcsolatos legnagyobb összeesküvés gyártója Milton William Cooper az egykori amerikai haditengerészet hírszerző tisztje és John Coleman. Cooper és Coleman nem általános dolgokról beszéltek, hanem napjaink illuminátusairól, konkrét nevekkel, amely az egész világ első sorban pénzügyi „életét” határozza meg! Cooper azt állítja, hogy a modern kori illuminátust 13 család alkotja.

Ezek közül legismertebbek az Astor, a DuPont, a Rockefeller, a Rothschild, a Kennedy, a Russell, az Onassis és a Morgan családok.Érdekes módon semmiféle magyarázat nincs arra, hogy miért éppen 13 család határozza mag a háttérből a világhatalmat. John F. Kennedy-t, egykori Amerikai Egyesült Államok elnökét azért ölték meg Dallasban 1963. november 22-én, mert ellene ment a pénzügyi hatalomnak és túl sokat tudott az illuminátusok törekvéseivel kapcsolatosan. Mindezidáig Kennedy elnök valódi gyilkosát napjainkig nem sikerült megtalálni. Jobban mondva nem akarták megtalálni. Nagy valószínűséggel a Muszlim testvériség is a szabadkőművesek találmánya, ami szoros összefüggésben van az illuminátusokkal.John Coleman híres, The Committee of 300 (A háromszázak bizottsága) című könyvében határozott igennel felel a nagy kérdésre. Coleman azt állítja, hogy illuminátusok informálisan, úgynevezett fedőszervezetek útján építik a világuralomra törő hatalmukat. Ez annyit jelent, hogy a szabadkőművesség mellett a szcientológia a másik két legfontosabb háttér szervezetük. Az illuminátusok meghosszabbított keze 1954-ben életre hívott a szabadkőművesek páholyaihoz hasonló, tökéletes titoktartás mellett működő profi informális tanácskozó testület, a Bilderberg csoport. Sőt Coleman vélekedése szerint az 1927-ben létrejött szélsőséges iszlamista szervezet a Muszlim Testvériség is ide tartozik. El kell ismerni, hogy egyelőre a muszlim az egyetlen legnépesebb vallási csoport magában a muszlim világban. Az illuminátusok figyelmét pedig a muszlim csoportok nem kerülték el, hiszen ezeket a keresztényekkel össze lehetne uszítani!

A keresztény hitkörhöz tartozó országok pedig elsősorban Izrael, Európa, Dél-Amerika, Észak-Amerika egészen Oroszország és Észak-Afrika egyes államáig terjednek.
Coleman úgy véli, hogy az illuminátusok terveiben az szerepel, hogy a Muszlim testvériség lenne az iszlám világ megosztásának a valóságos trójai falova. Mindennek felette való befolyás a háttérhatalom legnagyobb eszköze lehet! Van! Az egykori hírszerzők úgy gondolják, hogy az illuminátusok egy rendkívül zárt közösség. A titkosítások olyan szinten vannak, hogy a fedőszervezetek tagjai sem tudják azt, hogy igazából kik azok, akik felettük állnak.És melyek azok, akik őket irányítják. A szcientológusok és a szabadkőművesek, valamint a Bilderberg csoport állandó tagjai közül a nagy vezetők néhánya a legbefolyásosabb ember a világon. Léteznek kívülálló tagok is, akik nem mások, mint a kapott információk postásai és egyben a végrehajtói is.
Az utóbbi emberek a háttérhatalom összeesküvéseit tudni vélik, hiszen ebben a pozícióban nem vennének részt semmiféle programban. A világ felett megszerzendő globális hatalom uralmával kapcsolatban több forgatókönyv is született. Mindez egymásra épül. Ennek a forgatókönyvnek az a célja, hogy a társadalmakat szélsőséges helyzetekbe sodorják. Egyénekre szabva pedig jellemző rá a tudati manipulálás, amely végkimenetben nem jelent semmi mást, mint a hatalom teljes megszerzését. Mindezek egyik eszköze lehet a morális iránymutatás és a normákat adó vallások lealjasítása!Ezzel együtt fokozatos a felszámolásuk! A háttér rendszere arra törekszik, hogy a családi kötelékek fellazuljanak és akár meg is szűnjenek. A házasság intézményét szét akarják zilálni magával a liberalizmussal, ami azt jelenti, hogy ne házasodj meg, nem probléma, ha leszbikus, vagy éppen meleg vagy! Mindazonáltal, ha nő és nő, vagy férfi és férfi fogad örökbe egy ártatlan heteroszexuális gyermeket, az rendben van. Ez voltaképpen a szabadosság, amit a lazább esetekben a szingli és genderkultusz, valamint a különböző szexuális devianciák propagálásával érik el.
A normálisan gondolkodók, illetve a konteókban hívők és patrióta felfogásban élők felszámolása a programjaik között szerepelnek, amelyeket megvalósítanak hamarosan. Az országok nemzeti hagyományainak lejáratása, a nemzettudat és a konzervatizmus felszámolása keményen a programjaik között szerepelnek. Mindezek helyébe jönne a multikulturális társadalom kiépítése, amely szembe megy a civilizáció alap ismérveivel, amelyre épült a tudás társadalma!A háttérhatalom érdekeltsége abban rejlik, hogy a nemzetállamok közös és kulturális gyökerére épülő globális gazdaság a nemzetállamok jelentős meggyengítésére hívasson. Ez nem valósul meg másban, mint a protekcionista jellegű nemzetgazdasági szabályozók kiiktatásával és a transznacionális vállalatok igényeinek megfelelő szabályok kierőszakolásával. Az illuminátusok ellen való összeesküvés elméletek szerint ki fog alakulni a világormány, amely a meglévő struktúrákra fog épülni. Mindezt egy újabb globális háború által fogják kiprovokálni. Itt nincs bal és jobb oldal, hiszen a sakktáblán nem a politika szerepel, hanem maguk a nemzetállamokban élő adófizető állampolgárok.

Des Griffin és Jan Udo Holey szerint az elmúlt 200 év rendesen kitett magáért. Hiszen ebben az időszakban a történelem eseményei, mint 1789-es Nagy Francia Forradalom, Napóleon színrelépése, a két világháború, az 1917-es bolsevik forradalom és Hitler hatalomra jutása hátterében is az illuminátusok álltak! Ennek megfelelően, akik az illuminátusokról beszélnek, azok egyenesen elmebetegeknek vannak elkönyvelve. Holott a történelmi események magától értetődőek és ezzel vitatkozni nem lehet. A XVIII. században, a felvilágosodás korában a szabadkőművesség ún. kulturális örök hagyatéka Diderot, D’Alambert, Helvétius, továbbá Rousseau és Voltaire, valamint Immanuel Kant, David Hume és Hegel munkássága nyomán jelentett fordulópontot. Ez a kultúra azonban az emberiség gondolkodásában hatalmas nyomot hagyott, amely az emberekben egy jó érzetet keltett és, ami majd a világot jó irányban tereli.

Az illuminátus rend alapítója Adam Weishaupt ingolstadti filozófus volt, a vallásjog professzora, akinek víziója nem volt más, mint az állam nélküli társadalom. 

Kezdetben az illuminátus csupán néhány tagot számolt. Létszáma nem lehetett több egy kávéházi klubnál. Azonban a rend változásában nagy szerepet játszott Adolf Knigge báró 1780-as belépése. Ugyanis a rendet Knigge 1782-ben átszervezte a szabadkőművesek mintájára.Így az ún. areioszpagosz vált az illuminátusok legfőbb vezető testületévé. Ezt követően néhány év után a Német-római Birodalom 70 városában és bizonyítható módon Svájcban létesültek szabadkőműves mintára páholyok. Ez volt az a mozzanat, amely létrehozta a liberalizmust, mert ellene ment a katolicizmusnak, amely elveivel szintén terrorizálta az embereket. A legfőbb titoknak nevezett arkánumról – azaz a saját erkölcsi uralmi rendszerük egész világra való kiterjesztéséről - azonban csak a rend legfelső vezetés tudhatott maga az arioszpagosz, az alsóbb szinten álló tagok és a frissen belépettek. A novíciusok azonban nem voltak a végső titkokba beavatva.

Az illuminátus ebben az időben úgy gondolta, hogy a „despotizmus alóli felszabadítását” az állam nélküli uralom megteremtésével az emberek hatalomra jutásukat vérontás nélkül képzelik el. Így hát úgy gondolták, hogy az államrendet a közigazgatásba beépülő tagjaik segítségével belülről szépen le fogják bontani!
Az illuminátus és a szabadkőműves páholyok között a kezdetekben is volt átjárás. Maga az alapító, Weishaupt is szabadkőműves volt. A két rendszer szimbólumrendszerében átfedések voltak, például a mindent látó szem jelképében, amely egy háromszögben van. A szimbólumot egyébként a keresztényektől lopták el, amelynek eredeti jelentése nem volt mást, mint Isten Szentháromságára utaló szimbólum.
A háromszög közepén lévő szem pedig Isten óvva figyelő szeme. A még megmaradt források szerint 2000 főből állhatott az illuminátus rend egyharmada, amely a szabadkőművességet is gyakorolta. Ezeknek az embereknek a 70 százaléka felső végzettséggel rendelkezett, 75 százalékuk pedig a közigazgatásban dolgozott. A XVIII. században ez egy valóságos elit klub volt. A tagok harmada nemesekből és arisztokratákból állt.Az illuminátus rendet a katolikusok és a bajor választófejedelmek nagyon veszélyes államrend felforgatására való szervezetnek tekintették. A titkos társágon belül ki is alakult egy válság, amely az alapító Weishaupt és a rendet felvirágoztató Knigge báró közötti személyes ellentétek miatt volt.
Az ellentét oda vezetett, hogy 1784 februárjában az areioszpagoszt választó kongresszus után Knigge a szervezetnek hátat fordított.

A meghasonulás miatt információk szivárogtak ki, amelyek felkeltették az érdeklődését a választófejedelemnek és az udvarnak. Az illuminátusban és hasonló kisebb titkos szervezetekben veszélyt és a felforgatás lehetőségét látták. 1785. március 2-án Károly Tivadar bajor herceg az illuminátust a szabadkőművességgel együtt betiltotta, mert a vallás ellenségeinek és hazaárulóknak tartotta tagjait.
Az udvar a házkutatások alkalmával lefoglalta az iratokat és a tagok névsorát is sikerült megszerezni. VI. Pius pápa a titkos rendhez való tartozást ellentétesnek tartotta a katolikus hittel. A bajor udvar 1787-ben az illuminátusokról megszerzett dokumentumokat eljuttatta az európai uralkodó házaknak. Így a rend működése teljesen ellehetetlenült. Johann Bode utolsó kísérlete is kudarcba fulladt, aki 1793-ban Weimarban újjá akarta éleszteni a rendet.A francia forradalom eseményei 1793-tól a jakobinus diktatúrának köszönhetően egyszer és mindenkorra ellehetetlenítette a rend felélesztésének lehetőségét. Sokan úgy gondolják, hogy a rend nem halt meg, hanem beépült a szabadkőművességbe és előbb utóbb világhatalomra fog törni. Napjainkban a szabadkőművesek rendelkeznek különféle páholyokkal. A szervezet azonban továbbra is titkos maradt. Semmit nem dokumentálnak, hanem kizárólag memóriájukra hagyatkoznak, amely a titkos dolgok legjobb őrzője.Forrás: sosefeledd.hu

Hozzászólások

Megvalósulhat a filmekben megjósolt ökológiai katasztrófa

Megvalósulhat a filmekben megjósolt ökológiai katasztrófa

Ma már igazi fenyegetést jelent a korábban kitalációnak vélt sötét jövő.

28 év kóma után ébredt fel Munira Abdulla

28 év kóma után ébredt fel Munira Abdulla

Nem mindennapi történetek azokról, akik hosszú öntudatlanság után tértek magukhoz.

Évtizedek óta hibáztatják a videojátékokat az amerikai lövöldözésekért

Évtizedek óta hibáztatják a videojátékokat az amerikai lövöldözésekért

Hogyan vették elő az amerikaiak az „erőszakos” videojátékokat a lövöldözésekkel kapcsolatban az elmúlt 20 évben?

Ezeket ne kövesd el, ha ismerkedsz!

Ezeket ne kövesd el, ha ismerkedsz!

Ha barátnőt szeretnél, ezeket ne kövesd el!

Ismerd meg a rejtett intim titkodat!

Ismerd meg a rejtett intim titkodat!

Egy francia pszichológus állította össze az alábbi tesztet, ami sokat elárulhat a benned lévő szexualitásról.

Reklámbotrányok, amelyek mellett eltörpül a Coca-Cola plakátügye

Reklámbotrányok, amelyek mellett eltörpül a Coca-Cola plakátügye

A Fanta, a Dove, a Pepsi, a Benetton és a Bud Light is felháborította a világot.

Érdekességek a húsz éves Hatodik érzékről

Érdekességek a húsz éves Hatodik érzékről

Hat dolog, amit talán a legnagyobb rajongók sem ismernek.

Saoirse Kennedy Hill lenne a Kennedy-átok újabb áldozata?

Saoirse Kennedy Hill lenne a Kennedy-átok újabb áldozata?

A feltehetően kábítószer-túladagolásban elhunyt lány a 13. családtag, aki erőszakos módon vesztette életét.

Különös társkereső szokások a nagyvilágból

Különös társkereső szokások a nagyvilágból

Külön ház a pasizó kamaszlánynak, feleségjelölt félhizlalása, de betörés is szerepel a legfurcsább párkeresési hagyományok között.

Varázsolj szenvedélyt a hálószobádba!

Varázsolj szenvedélyt a hálószobádba!

Öt erős mágia, amivel alaposan feltüzelheted a kapcsolatodat.

http://ujhazak.com