Az Új Világrend sátáni szövetsége a régmúlt és napjaink tükrében!

Az alábbi olvasmányos cikkünkben rá szeretnénk mutatni a napjainkban történő kaotikus világpolitikai kérdésekre, amelyeknek gyökere visszanyúlik egészen a régmúltig.


Cikkünket azoknak ajánljuk, akik szeretik az összeesküvés elméleteket. Tudjuk, hogy általában az elméletek megállják helyüket, de az is előfordul, hogy süllyesztő lesz sorsuk. Az alábbi történetet azonban mindenképpen érdemes elolvasni, mert a régmúlt árnyai nagy valószínűséggel napjainkban manifesztálódnak a világpolitika kaotikus világában!

317215813chupacabra-separating-the-myth-from-the-monster-a-peek-into-the-dark-world-of-cryptids-that-might-just-walk-among-us_www.kepfeltoltes.hu_

A világpolitika, gazdasági válságok és a háborúk hátterében egy maroknyi hatalmasságból álló láthatatlan, rejtélyes csoport áll. Tevékenységük aknamunkája mindig tetten érhető, azonban a felelősség eltűnik, mint a hajnali köd.

Az Illuminátust 1776-ban alapították, de csupán másfél évtizedes élete volt. Egyes összeesküvés elméletben gondolkodók azonban azt gondolják, hogy a szervezet a mai napig sem szűnt meg, hanem a világkormány megalkotásán dolgozik a politikai kulisszák hátteréből!

A modern kori elképzelések szerint az illuminátosok egy maroknyi, rendkívül zárt és a világ néhány leggazdagabb, hatalmas befolyással rendelkező családja olyan informális csoport, amelynek legfőbb célja az Új Világrend (New World Order) létrejötte és saját hatalmuk globálissá tétele.

A felfogás szerint tehát az illuminátusok egy olyan globális összeesküvés, amely a Föld összes országa felett fog uralkodni. Ezt pedig a világkormány útján kívánja megvalósítani.

1

Az Új Világrenddel kapcsolatban a legismertebb összeesküvés elmélet Milton William Coopertől származik, aki az amerikai haditengerészet egyik hírszerzője volt. Illetve John Colemantól a James Bond romantikának köszönhetően, akiről tudjuk, hogy egy híres brit hírszerző volt.

2

Cooper és Coleman a napjaink illuminátusaival kapcsolatban nem általánosságokról beszélnek, hanem konkrét neveket és pontokba szedett programokról.

Állítólag az illuminátusokat alkotó családok a közéletből számos ismert személyből állnak. Ezek az emberek a gazdaságban és a nemzetközi pénzvilágban jelentős szerepet töltenek be.

Cooper úgy gondolja, hogy mindössze 13 család, amely alkotja a rejtőzködő modernkori Illuminátust. Ezek közül van néhány ismert család, például  az Astor, a DuPont, a Rockefeller, a Rothschild, a Kennedy, a Russell, az Onassis és a Morgan.

3

Felmerül a kérdés, hogy miért pont 13 az alkotó családok száma? Egyesek természetesen ezt ördögi szimbólumnak könyvelik el.

4

A klánhoz hozzá tartozik a Kennedy család legismertebb tagja John F.
Kennedy, aki az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt 1961-1963 ig.

Azért kellett meghalnia, mert túl sokat tudott és egyszerűen szembekerült az illuminátusok törekvéseivel.

Muszlim Testvériség

A Muszlim Testvériség is állítólag az illuminátusok találmánya!

Erre John Coleman a The Comitte of 300 (A háromszázak bizottsága) könyvében egy határozott igent mond!

Coleman azt állítja, hogy az illuminátusok olyan fedőszervezetek, amelyek világuralomra törekvő hatalmukat folyamatosan építik. Két álcázó szervezetük a jó öreg szabadkőművesség és a szcientológia.

5

„Az illuminátusok meghosszabbított keze az 1954-ben életre hívott és a szabadkőműves páholyokhoz hasonlóan tökéletes titoktartás mellett működő informális tanácskozó testület, a Bilderberg-csoport, sőt” – vélekedik Coleman, aki hozzá teszi, hogy az 1927-ben létrehozott Muszlim Testvériség szélsőséges terror iszlamista szervezet is nekik köszönhető.

6

A világ egyik legnépesebb vallási közössége a muszlim. A muszlim az illuminátusok figyelmét nem kerülte el, mint ahogyan nem kerülte el a keresztény kultúrkörhöz tartozó országokat sem! Mindkét vallásból van az Amerikai Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, Európában és Oroszországban egyaránt. Noha az említett országokban inkább a keresztény vallás dominál.

Coleman azt gondolja, hogy az illuminátusok a Muszlim Testvériség az, amely a legjobban megosztja az iszlám világot! A Muszlim Testvériség szerinte egy olyan trójai faló, amely hatalmas befolyással van a világ hatalmának megszerzésében.

7

Egykori hírszerzők úgy gondolták, hogy az illuminátusok egy olyan zárt közösség, hogy maguk közé senkit nem engednek. Azt sem tudni, hogy valójában kik azok, akik őket irányítják! Ezt még tagjai sem tudhatják.

8

Azonban az biztos, hogy a szabadkőművesek, szcientológusok, illetve a Bilderberg csoport állandó tagjai közül a legbefolyásosabb és legmagasabb szintű vezetők, akik az illuminátusok ún. informális és kívülálló tagjai, akik nem mások, mint postások és a végrehajtások felelősei!

Az összeesküvés elméletekben gondolkodók ismerni vélik az illuminátusok programját. A világ feletti totális uralom megszerzése egymásra épülő összefüggő rendszerre épül.

Céljuk, hogy a Földön élő társadalmak tudatait manipulálni tudják. Ezzel megteremtsék a felettük levő hatalmat.

9

Morális iránymutatásként a vallásokat és azok normáit használják fel. Így ezeket aztán lejáratják, hogy okot adjanak azok felszámolására.

Fontos alapelvük, hogy az erős családi köteléket szétzilálják és természetesen az egyik legerősebb szövetséget a házasság intézményét! A mocsok így csap át szabadságból szabadosságba, amely a balliberalizálás álláspontja szerint mindent lehet csinálni, ami jól esik. Ezek közé tartoznak a büszke szingli kifejezések és gyakorlatok, a házasságon kívüli kapcsolatok, a ganderkultusz, különféle szexuális devianciák, biszexualitás és a homoszexualitás!

10

Számukra nagyon fontos a globális nemzettudat felszámolása. Ez a nemzeti hagyományok kicsúfolásával, lejáratásával és ósdinak való kikiáltásával történik. Ha ebben sikeresek, akkor ki lehet építeni a multikulturális társadalom kiépítését.

11

Így azt gondolják, hogy a legnagyobb kulturális gyökerekre épülő nemzetállamok kormányait meg lehet gyengíteni. Eszközökhöz tartozik még a globális gazdaság az országok eladósításával és transznacionális vállalatok kielégítésével és a nemzetállamokra ráerőszakolt szabályok betartatásával.

A meglévő struktúrák segítségével az országokat káoszba lehet dönteni. Ha nem sikerül, egy globális újabb háború útján majd menni fog!

12

A világtörténelemben 200 olyan eseményeknek lettek tanúi az emberek - mint az 1789-es Nagy Francia Forradalom, Napóleon színrelépése, a két világháború, az 1917-es bolsevik forradalom, Adolf Hitler hatalomra jutása - amelyekben az illuminátusoknak jelentős szerepe volt!

13

Magától értetődik, hogy az illiminátusfóbia képviselői állnak a napjainkban megtapasztalt világpolitikai eseményekben is. Az eseményekbe valami különös, rejtélyes, sátáni erők rejlenek.

A különös helyzet az, hogy az összeesküvés elméletekkel ugyan lehet vitázni, de a világban való nap, mint nap megtapasztalható helyzetekről azonban nem.

A szabadkőművesség számára a fény kora, avagy a felvilágosodás kora rendkívül fontos, hiszen ebben a korban az emberek gondolkodásában is jelentős szerepet játszott az újdonság.

Az sem véletlen, hogy az illuminátus rend a világjobbító eszmék jegyében zajlott.

Bajorországban Ingolstadtban 1776 májusában alapította Adam Weishaupt filozófus. A vallásjogi professzornak az állam nélküli társadalom volt reménysége.

14

Az illuminátus kezdetben csupán néhány tagot számolt. Azonban a rend életében jelentős változást hozott Adolf Knigge báró, aki 1780-ban lépett be a titkos társaságba. Az illuminátus rendet átszervezte szabadkőművesek mintájára!

15

Az ún. aerioszpagosz, azaz elnöki kollégium, vált az illuminátusok vezető testületévé. Néhány év leforgása alatt Németországban és Svájcban jelentős számú páholyokat nyitottak szabadkőműves mintára! Az illuminátus rend elképzelése a társadalomról az volt, hogy az egyént fel kell szabadítani a katolikus egyház és az állam despotizmusa alól!

16

Az illuminátusok legfőbb titka az ún. arkánum volt, amelynek az a lényege, hogy saját erkölcsöt kell felépíteni és ezt ki kell terjeszteni a jövőre nézve az egész világra.

17

Az arkánumról viszont kizárólag a rend legfelsőbb vezetősége az aeiroszpagosz tudhatott. Alsóbb szintű tagok és az újonnan belépettek, azaz a novíciusok a végső cél titkaiba nem voltak beavatva.

Az illuminátus rend álma az állam nélküli hatalom megteremtése volt, vérontás nélkül. Céljaikat úgy akarták véghezvinni, hogy embereit bejuttatták a közigazgatásba, ahol aztán rombolásaikat megtehették.

19

Természetesen a szabadkőműves páholyok és az illuminátus páholyok között még kezdetben is szabad átjárás volt. Szimbólumrendszerükben különféle jelentős átfedések vannak. Ilyen például a mindent látó szem!

0

Egyes fennmaradt források szerint az illuminátus rend 2000 főből állt, amelynek harmadát szabadkőművesek tették ki. Az elit 70 százalékát felsőfokú végzettséggel rendelkezők alkották. A korabeli közigazgatásban pedig 75 százalékuk dolgozott. A valódi elit klub a XVIII. században volt, a tagok harmada arisztokratákból és nemesekből állt.

Az illuminátus rendet a bajor választófejedelmek és a katolikus egyház is felforgató és rendkívül veszélyes jelenségnek könyvelte el.

A szervezeten belül volt válság is, amikor a két alapító között (Weishaupt és Knigge) személyi ellentétek léptek fel. Ez oda vezetett, hogy az 1784-ben új aerioszpagoszt választó kongresszus befejezése után Knigge hátat fordított az illuminátusnak.

20

Az illuminátus meghasonult belsőleg önmagával. Az információk kiszivárogtak és eljutottak a választófejedelem udvarába, ahol joggal a történtek gyanakvást indítottak el.

Az illuminátust illetően már abban az időben is veszélyes és káoszt okozó szervezeteket láttak. Károly Tivadar bajor herceg 1785 márciusában a szabadkőművességet és az illuminátus rendet egy kalap alá véve a vallás ellenségeinek és hazaárulóknak minősítette. A rendet innentől kezdve betiltotta.

22

Az udvar házkutatásokat tartott és a rend dokumentumait lefoglalta és a tagok névsorát is megszerezték.

1787-ben a bajor udvar a megszerzett iratok másolatát elküldte az európai uralkodóház számára. Innentől kezdve a rend működését ellehetetlenítették. Johann Bode 1793-ban Weimarban megpróbálta újjáéleszteni az illuminátus rendet, azonban törekvése kudarcba fulladt!

00

A francia forradalomnak köszönhetően 1793-tól a jakobinus diktatúra teljesen kizárta a rend újjáélesztését. A jakobinusokra úgy néztek, mint, akik az illuminátusok általi eszmék követői.

Sokak szerint a rend nem halt meg, hanem beépült a szabadkőművességbe.

Figyelembe kell vennünk, hogy a rosszléti társadalom atyja maga Vlagyimir Iljics Lenin ugyan nem volt szabadkőműves, azonban a szabadkőművességbe téglaként beépülő illuminátusok küldték őt, hogy kommunista tanait hirdesse szerte Európában, szítva embereket egymás ellen, megosztva őket.

Napjainkra hirtelen visszaugorva a szabadkőművesség az illuminátusokkal karöltve, újabban a Bilderberg csoporttal együtt viszi végbe Nyugat-Európa bal oldalivá (kommunista jogutód) tételét a nemzetállamokkal szemben. Amelyeknek ugyan van köze a jobb oldalhoz saját identitásuk megőrzése érdekében, de nem nácik, nem rasszisták, csupán ész érdekek alapján joggal védik életterüket egy remélhetőleg élhető hazában a jövőben.

A káoszt okozó szabadkőműves alapú háttérhatalom tevékenységét azonban nap, mint nap érezzük a mindennapjaink Európájában. Ez kimerül az illegális migrációban, amely terrorizmust szülhet. Azonban lehetséges, hogy küszöbön áll a szabadkőművesek nagy álma a harmadik világháború, amely vélhetőleg őket teljes hatalomra juttatja!

Ezt már Albert Pike anno elmondta.”A teljes hatalom átvételéhez három világháború kell.”

Albert Pike Albert Pike

Forrás: paranormal.hu

Hozzászólások

Titkok a McDonald’s-ról

Titkok a McDonald’s-ról

Sok fanatikus sem tudja ezeket a dolgokat a világ egyik legnagyobb gyorsétterméről.

Öt rejtély, amelyet fényképekkel sikerült megoldani

Öt rejtély, amelyet fényképekkel sikerült megoldani

Egy fotó elég volt a titok megfejtéséhez.

Rendkívül titkok dokumentumok, amelyek sötét titkokat őrizhetnek

Rendkívül titkok dokumentumok, amelyek sötét titkokat őrizhetnek

Talán soha nem tudja meg a nyilvánosság, hogy valójában mi áll ebben az öt dokumentumban.

A kutyáját teszi meg egyetlen örökösének közel egymillió amerikai

A kutyáját teszi meg egyetlen örökösének közel egymillió amerikai

Ettől a húsz ténytől le fog esni az állad!

Rejtélyes mérgezés történt a Titanic forgatásán

Rejtélyes mérgezés történt a Titanic forgatásán

Titokzatos történetek, amelyekre nem találtak magyarázatot.

Zavarba ejtő tények a világról

Zavarba ejtő tények a világról

Rengeteg random érdekesség érkezett Brittany Packnett Cunningham Twitteren közzétett kérdésére.

A hadtörténelem legnevetségesebb uniformisai

A hadtörténelem legnevetségesebb uniformisai

Nem csupán röhejes, de halálos is lehetett némelyik egyenruha.

2020 legfontosabb dátumai

2020 legfontosabb dátumai

Ezek lesznek az év legfontosabb eseményei.

Egy csimpánz volt az ismeretlen francia festő, akinek képeit a kritikusok is dicsérték

Egy csimpánz volt az ismeretlen francia festő, akinek képeit a kritikusok is dicsérték

Tizenkét híres ember, aki valószínűleg soha nem létezett.

Ismerd meg a híres karakterek mögött álló valós személyeket és történetüket!

Ismerd meg a híres karakterek mögött álló valós személyeket és történetüket!

Ki valójában a Kinder csoki arca, ki az igazi Zorro, ki a legismertebb feminista?

http://ujhazak.com