Kik azok, akik a világot irányítják?

Az ipari forradalom meghozta a magáét, mégpedig az uzsorára alapuló bankrendszer feltalálását és az elmúlt 3 évszázad tudomány és technika fejlődésének jelentős következményeit.


A fejlődés azt is lehetővé tette, hogy a világ vagyona a lehető legkevesebb ember kezében összpontosuljon. Ez utat nyitott ahhoz, hogy tömegpusztító fegyvereket hozzon létre és nem utolsó sorban annak is helyt adott, hogy az embertömegek gondolkodásmódját tudományos eszközökkel manipulálja a médián és az oktatási rendszereken keresztül!

01

Földünk legvagyonosabb családjai indítanak el minden felfordulást bolygónkon. Az ő szemükben az emberek használható eszközök, akiket ha szükséges ki kell hajítani, ha már nincs rájuk szükség. Erről szólnak a különféle népességcsökkentő módszerek, amellyel úgy gondolják, hogy előbb vagy utóbb számukra megfelelő szintre fogják csökkenteni a Föld lakosságát és ez nekik megfelelő lesz céljaik eléréséhez.

A régi időkben azért léteztek politikusok, akik elmondták az igazságot a bizonyos hatalom és az egyszerű ember között.

„Politikai pályafutásom során az emberek többnyire négyszemközt tiszteltek meg bizalmukkal. Az Egyesült Államok legnagyobb alakjai, a kereskedelemben és az iparban, valamennyien félnek valamitől. Tisztában vannak vele, hogy létezik egy rendkívül szervezett, alattomos, mindig mindent figyelő, mindent átszövő, teljes és tolakodó erő, így minden esetben kénytelenek lélegzetüket visszafojtva beszélni, amikor elítélően fogalmaznak ezzel kapcsolatban” – mondta Woodrow Wilson (1856-1924) az Amerikai Egyesült Államok 28. elnöke.

„Szóval kedves Coningsby, láthatod, hogy a világot nem azok a személyek irányítják, mint akiket a háttér mögé nem látó emberek elképzelnek – jelentette ki Benjamin Disraeli (1804-1881) Nagy-Britannia miniszterelnöke.

Egy ember, aki az elitben benne volt nevezetesen Nathan Majer de Rothschild (1840-1915) a következőképpen fogalmazta meg hatalmának lényegét. Itt meg kell jegyeznünk, hogy szisztémája mára sem változott és ez így megy generációról-generációra.

„Nem érdekel, hogy ki ül Anglia trónján, hogy a brit birodalmat irányítsa, amin a nap soha sem nyugszik le. Valójában, aki Britannia pénzforrásait uralja, irányítja a birodalmat. A brit pénzforrásokat pedig én irányítom.”

A Rothschild dinasztiaalapító Mayer Amschel Rothschild Nathan dédapja is

azt mondta, hogy „Add nekem egy ország pénzügyi rendszerének ellenőrzését, és nem érdekel, hogy ki hozza a törvényeit!”

Mayer Amschel Rothschild Nathan lett a Bank of England vezére és közvetetten az akkori világ nemzetek feletti pénzügyi rendszerének feje is! Ez napjainkban sincs másként. Az USA-ban a háttérhatalmi elit vezető intézményének szerepét a Federal Reserve Bank képviseli, amely, Rothschild érdekeltségű. A Federal annak ellenére tölti be a központi szerepét, hogy az magántulajdonban van és ezzel a világ kormányai is tisztában vannak. Mégis a helyzet az, hogy sorra hódolatukat kell tenniük, mert ha ezt nem tennék, akkor annak súlyos következményei lennének.

Szomorú az is, hogy az emberi gondolatok legszervezettebb kifejezése maga a tudomány is az emberiség leigázásának veszélyes eszközévé vált. Ez pedig egy maroknyi ember kezében összpontosul. Az a szomorú gyakorlat, hogy egyes tudósok az elit megrendelésére és annak finanszírozásából dolgoznak. A megrendelő azt gondolja, hogy a találmányok hatalmat biztosítanak. Ezért azokat öncélra is felhasználhatja attól függetlenül, hogy ez milyen emberi és anyagi áldozatokkal járhat.

pll

Ennek a maroknyi, befolyásos, halmozottan milliárdos embernek célja az Új világrend felállítása és egy új világkormány felállítása, amelyet kizárólag ők irányíthatnak. Ez a törekvés már nem most kezdődött el, hanem visszanyúlik több évszázadra. Gyökerei a politika mellett inkább a társadalmi elit kulturális és vallási köreiből eredeztethetőek elég gyakran okkultista felhanggal.

Modern korunkban a törekvést inkább Új világrendként ismerjük. Céljuk egy általuk felállított egységes világkormány. Az „egységes világot” mostanában „globalizációként” is emlegetik. Voltaképpen mindegy, hogy minek nevezzük, lényege, hogy a nemzeti szuverenitást, ami nem más, mint a nép szabadsága, aláaknázzák.
A saját sorsukat befolyásoló nemzetállamok lennének a legnagyobb ellenségei ennek a rendszernek és éppen ezek az országok vannak a legjobban elmosódva. Ezt a tendenciát talán el lehetne fogadni, ha a nemzeti szuverenitás háttérbe szorulása segítené az embereket érintő globális problémák megoldását. Helyette egyre nagyobb a szegénység, éhezés, fertőző betegségek terjedése és az egyre több térséget érintő háborúk.

A világhatalmi elit a lehető legnagyobb kegyetlenséggel és titoktartás, megtévesztések mellett a kémkedés és zsarolás módszerével uralkodik még egyelőre a háttér mögül. Uszításaival eléri azt, hogy nemzeteket ugraszt egymásnak, a vallást és a hagyomány értékeket elpusztítva. Mindezt azért teszi, mert szándékosan generálja a szegénységet és a nyomort ezzel a módszerrel. Nyomában a káosz vesz uralmat és a területi hatalmak olyan személyek kezébe adják, akiket bábuként irányíthatnak. Ezek az országok mindenkori politikai hatalmának vezető egyéniségei, ha úgy tetszik miniszterelnökei. Háborúk, forradalmak, merényletek a leggyakrabban bevetett fegyvereik. „A vér még folyik az utcákon, de már a felvásárlás elindult” Módszereikben nyilvános és titkos szervezeteket is használnak egyaránt.

„A pénzügyi kapitalizmus erőinek egy másik messze nyúló célja is volt, ami nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi hatalom magánkézben lévő globális rendszerét, ami minden ország politikai rendszere és a teljes világgazdaság felett is hatalmat gyakorolhat. A tervek szerint ezt a rendszert, feudalista módon, a világ központi bankjai közös erővel irányítják majd, magán összejövetelek során hozott titkos megállapodásokon keresztül. … A pénzügyi kapitalizmus lehetővé tette a világgazdaság központi irányítását, hogy az így megszerzett hatalomnak a pénzügyi elit hasznát szolgálja, minden egyéb gazdasági érdekeltség kárára” - gondolatok Caroll Quigley történelemprofesszortól, aki a Georgetown Egyetem munkatársa.

„Adam (Spartacus) Weishaupttól egészen Karl Marxig, Trockíjig és Kun Béláig, Rosa Luxemburgtól Emma Goldmannig nyomon követhető egy világméretű összeesküvés, melynek célja a civilizáció aláásása és a társadalom újjászervezése a rosszindulat, az irigység, az erőszak ösztöneire, és a megvalósíthatatlan egyenlőség álmára építve.

Ahogy Mrs. Webster olyan találóan rámutatott, a törekvés egyértelműen kimutatható szerepet játszott a Francia Forradalom tragédiájában. Ez volt a XIX. század valamennyi romboló mozgalmának mozgatórugója, és most végül az említett rendkívüli személyiségek, Európa és Amerika nagyvárosainak alvilági csoportja, hajánál fogva ragadta meg az orosz népet is és annak a hatalmas birodalomnak is vitathatatlan urai lettek” – vélekedett Winston Churchill, akinek már elege lett a háttérhatalom cselekedeteiből. Az idézet részlet a Illustrated Sunday Herald 1920-ban megjelent cikkéből.

02

Kennedy elnök is leleplezte az összeesküvéseket.

John F. Kennedy a nyilvánosságot megpróbálta figyelmeztetni, aminek sajnos mindannyian ismerjük szomorú következményét. Kennedy elnök a titkos társaságok és a globalizmus veszélyeire hívta fel a sajtó és az emberek figyelmét. Az általa 50 esztendeje elhangzott szavakat az emberiség soha nem fogja elfelejteni. Ezek a szavak nem veszettek aktualitásából, sőt napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bírnak, mint valaha.

„A „titkosság” már önmagában összeegyeztethetetlen egy szabad és nyitott társadalommal. Mi, a nép, természetünknél fogva és történelmileg is ellenezzük a titkos társaságokat, a titkos esküket és titkos eljárásokat.

Ma egyetlen hadüzenet sem történik a hagyományos módon, legyen bármily kemény és ádáz a küzdelem. Az életvitelünket támadták meg.

Egy monolitikus és kegyetlen összeesküvés állt össze ellenünk, ami elsősorban titkos eszközökkel próbálja kiterjeszteni befolyását. Megszállás helyett beszivárgással, választások helyett felforgatással, szabad választások helyett megfélemlítéssel, nappal bevetett hadsereg helyett éjszakai gerillatámadásokkal.

Ez a rendszer hatalmas emberi és anyagi forrásokat sorakoztatott fel, egy szorosan felügyelt és rendkívül hatékony gépezet felépítésére, ami elegyíti a katonai, diplomáciai, titkosszolgálati, gazdasági, tudományos és politikai műveleteket” – mondta John F. Kennedy.

A Dallasban meggyilkolt amerikai elnök beszédében a titkos társaságok, titkos eljárások, titkos eskük, beszivárgás, megfélemlítés mély értelmű szavak voltak.

Kennedy elnök 1963. június 4-én ezzel a hatalommal megpróbált szembe fordulni, amikor a magánkézen lévő FED által kibocsátott papírok helyett kincstári dollár bankókat akart nyomtatni, majd a forgalomban lévő pénzt bevonni! Néhány hónapra rá 1963. november 22-én meg is érkezett az elit reakciója. A háttéri elitet követő Lindon Johnson egyik első intézkedései között az volt, hogy fölülírta Kennedy elnök által kiadott kormányrendeletet az új bankjegyek kibocsátása kapcsán. Ez egy jelzés volt arra nézve, hogy Kennedy elnöknek miért kellett meghalnia.

A bankok a háborúból és hadiiparból is pénzt csináltak. Szerintük így lett káoszból rend és létre jött egy irányított válság filozófiája az elit hatalom kezében. Ilyen irányított konfliktus volt például mindkét világháború!

A fáradhatatlanság, arrogancia, az emberi élet semmibe vétele hosszú évtizedekre előre látó tervezés, amely minden érző ember számára megmagyarázhatatlan és felfoghatatlan.

Az amerikai történelem során, Kennedyn kívül más amerikai elnököt is találunk, aki meglátta, hogy mi folyik a háttérhatalomban és megpróbálta figyelmeztetni a sajtón keresztül az embereket az aljas összeesküvésekre!

„Igazság szerint mindketten tudjuk, hogy a nagyobb központok pénzügyi elemei Andrew Jackson óta a markukban tartják a kormányt” – írta Franklin Delano Roosevelt 1933 novemberében Edward House ezredesnek.

„Maguk viperák fajzatai. Eltökéltem, hogy az örök Isten segedelmével kigyomlálom magukat. Ha az emberek felfognák a pénz- és bankrendszer igazságtalanságát, már holnap reggelre forradalom törne ki” – vezette le dühét Andrew Jackson, aki 1829-1837-ig volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

Az alábbi képen fiatalok felkészítését láthatjuk az elittagságra!

A Skull and Bones társaság tagjai 1900-ban A Skull and Bones társaság tagjai 1900-ban

A titkos társaságok nagyon tudnak arra ügyelni, hogy miként tartsák kezükben a hatalmat, illetve hogyan adják át a titkos tudást, akik ezt majd tovább viszik. Ezt úgy tudják megvalósítani, hogy létezik egy olyan módszer, amellyel az újoncokat ideológiailag, mentálisan, filozófiailag, pszichológiailag kiképzik, hogy az utánpótlás stratégiailag meg legyen oldva és az egyén a piramisban oda legyen elhelyezve, ahova az való. Ez lehet az Egyesült Államokban való elhelyezés, vagy akár más országokban is.

A válaszok nagy valószínűséggel az egyetemek titkos társaságaiban keresendők.

A média szervezetek monopóliumnak örvendenek, hiszen a hatalmi elit a média kezében egy olyan eszköz, amely intenzív pszichológiai hadműveletet tud indítani az emberek tömegeihez! Ilyen például a politikai választási kampányok. Az oktatási rendszer is a hatalmi elit kezében van, mert ez is jelentős eszköz, amikor az embergyermekeket közép és hosszú távon pszichológiai nyomásnak és manipulációnak teszik ki. Ne is menjünk messzire, itt van például a történelemhamisítás valósága. Továbbá itt van a demokrácia kérdése, amely az emberek többségében az van oltva, hogy ez egy működő rendszer.

A helyzet az, hogy a világkormány ugyan még nem jött el, de már a küszöbön áll. Ugyan hosszú évtizedeken át egy búvó patakként amolyan árnyékkormányként működött. Mindig arra vár, hogy az igazi színrelépés ideje elérkezzen.

ill

A világra egy olyan rendszert próbálnak kényszeríteni, amelyben a „demokráciának” és a kapitalizmusnak sajátos érdekei érvényesülnek majd. Ezeket részvételként el kell fogadnunk beleértve olyan transzcendentális értékeket is minta boldogság és az igazság!

A világkormány állampolgárainak nagy valószínűséggel fel kell majd adniuk önálló gondolkodásukat a rendszer javára.

illkju

A kapitalizmus és a demokrácia egyaránt tudatos rendszerek. A legtöbb ember nem is érzékeli, hogy gondolkozásukat és mindennapi életüket ezek a rendszerek befolyásolják. Így a demokrácia és maga a kapitalizmus is egy diktatórikus rezsimet alkotnak. A diktatúra (parancselvűség) a társadalom feletti teljes irányítást képviseli. Ez a rendszer a történelem folyamán még soha nem volt olyan erős, mint napjainkban. A kapitalizmus és demokrácia parancselvűsége annyira kifinomult, hogy még a vágyainkat is ezek a rendszerek határozzák meg. Voltaképpen azt akarjuk, amit a rendszer akar.

Abban az esetben, ha a valódi demokrácia (népakarat) többség érdekeit képviseli, közérdek, közjó védelme van az előtérben, akkor nyugodtan kimondhatjuk, hogy demokrácia nem létezik. Kimondhatjuk azt is, hogy a világon sehol sincs demokrácia, még a jóléti államokban sem. A színdarab, amit demokrácia nevében ismerünk teljes mértékben demokráciaellenes és kizárólag a pénzhatalmi elit érdekeit képviseli. Ennek gyökere egészen a piramisok idejéig vezethető vissza és még talán még korábbra az emberiség hajnaláig egészen visszatekintve.

A hegeli elveket figyelembe véve a pénzhatalmi elit igazolhatónak tartja a háborúkat az ideológia és kollektivizmus alapján pedig azt gondolja, hogy az emberiséget irányítani és kezelni kell. Ezt pedig olyan emberek tudják csak megtenni, akik átlag felettinek gondolják magukat.

Az Illuminati a Szabadkőművesek és más titkos társaságok tagjai. A szó szoros értelmében egy olyan földalatti gépezet, amely az elámított és meggyötört tömegeket egyik szakadéktól a másikig ráncigálja.

illuminati

Aki azt nem tudja megérteni, hogy miként működik az a hatalom a világon, amely bajt bajra halmoz és hogy miért tart itt a világ, ahol éppen tart. Az azt sem fogja tudni helyére tenni, hogy életében melyek azok a pontok, ami miatt nem túl jó az élete. Magát okolja, holott a probléma gyökere nem benne van, hanem azt egészen máshol kell keresni.

Forrás: idokjelei.hu

Hozzászólások

Titkok a McDonald’s-ról

Titkok a McDonald’s-ról

Sok fanatikus sem tudja ezeket a dolgokat a világ egyik legnagyobb gyorsétterméről.

Öt rejtély, amelyet fényképekkel sikerült megoldani

Öt rejtély, amelyet fényképekkel sikerült megoldani

Egy fotó elég volt a titok megfejtéséhez.

Rendkívül titkok dokumentumok, amelyek sötét titkokat őrizhetnek

Rendkívül titkok dokumentumok, amelyek sötét titkokat őrizhetnek

Talán soha nem tudja meg a nyilvánosság, hogy valójában mi áll ebben az öt dokumentumban.

A kutyáját teszi meg egyetlen örökösének közel egymillió amerikai

A kutyáját teszi meg egyetlen örökösének közel egymillió amerikai

Ettől a húsz ténytől le fog esni az állad!

Rejtélyes mérgezés történt a Titanic forgatásán

Rejtélyes mérgezés történt a Titanic forgatásán

Titokzatos történetek, amelyekre nem találtak magyarázatot.

Zavarba ejtő tények a világról

Zavarba ejtő tények a világról

Rengeteg random érdekesség érkezett Brittany Packnett Cunningham Twitteren közzétett kérdésére.

A hadtörténelem legnevetségesebb uniformisai

A hadtörténelem legnevetségesebb uniformisai

Nem csupán röhejes, de halálos is lehetett némelyik egyenruha.

2020 legfontosabb dátumai

2020 legfontosabb dátumai

Ezek lesznek az év legfontosabb eseményei.

Egy csimpánz volt az ismeretlen francia festő, akinek képeit a kritikusok is dicsérték

Egy csimpánz volt az ismeretlen francia festő, akinek képeit a kritikusok is dicsérték

Tizenkét híres ember, aki valószínűleg soha nem létezett.

Ismerd meg a híres karakterek mögött álló valós személyeket és történetüket!

Ismerd meg a híres karakterek mögött álló valós személyeket és történetüket!

Ki valójában a Kinder csoki arca, ki az igazi Zorro, ki a legismertebb feminista?

http://ujhazak.com